Notícies i comunicats

18/01/2018

Concurs de selecció de la imatge pel Dia Internacional de l'Art 2018

S'han publicat les bases i la convocatòria per la selecció de la imatge del Dia Internacional de l'Art 2018.

Centre de Creació Contemporània
17465 Camallera . Catalunya

www.naucoclea.com
www.elgrandtour.net

La Nau Côclea, Centre de Creació Contemporània en el marc de l’organització del Dia Internacional de l’Art 2018 i en nom de totes les entitats i institucions participants en l’organització de l’esdeveniment fa pública les següents bases i convocatòria per la selecció de la imatge de l’esdeveniment:

CONCURS DE LA IMATGE DEL DIA DE L’ART 2018. BASES I
CONVOCATÒRIA.

1. Objecte del concurs: Presentació d’idees originals per la imatge del Dia de l’Art 2018
Caldrà que la idea sigui original en el seu conjunt.
En el cas de versionar o d'utilitzar com a tema referent una obra existent que estigui subjecta als drets de transformació previstos per la llei, s’haurà d’adjuntar una autorització de la persona titular d'aquests drets.

2. Condicions de participació:
-Podran concórrer totes les persones físiques o col·lectius que resideixin o treballin artísticament a les comarques de Girona.
-Només es podrà presentar una obra a concurs.

3. Premi:
La imatge guanyadora obtindrà un premi de 500 euros subjecte, si s’escau, a tributació de l'IRPF.

4. Característiques de l’obra:
4.1. Original: S’ha de presentar en format digital (vectorial o TIFF sense compressió). La imatge requerirà la seva adaptació a la posterior edició i als altres materials de difusió de diferents mides i formats, que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones, programa de
mà, banderoles, etc.).
4.2. Estil i tècnica: lliure, si bé requerirà la justificació de la seva adaptació a la posterior edició i als altres materials de difusió que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones,
programa de mà o banderoles).

5. Presentació del treball: els treballs hauran d’incloure les dades identificatives de l’autor (nom i cognoms, NIF, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte), tot adjuntant el seu currículum artístic complert.

6. Termini i lloc de presentació:
el termini de presentació dels treballs s’estableix del 16 de gener al 9 de febrer de 2018.
Els treballs es presentaran a la Nau Côclea a l’adreça resident@naucoclea.com amb l’assumpte concurs Dia de l’Art

7. Procediment de valoració:
Es valorarà el projecte artístic per part d’un jurat.
7.1. Jurat:
El jurat estarà integrat per:
Representants de les entitats i institucions organitzadores del Dia Internacional de l’art:
La directora de la Nau Côclea
La directora del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona
El director de l’Escola Municipal d’Art de Girona
Dues persones més representant de les entitats participants
Actuarà de secretària, una persona tècnica del Bòlit, amb veu i sense vot.
7.2. Criteris de valoració:
a) Valor artístic intrínsec de 0 a 4 punts (originalitat, incorporació d’aspectes innovadors...)
b) Possibilitats d’adaptació del projecte al material a editar de 0 a 4 punts
c) Coherència entre el treball i el motiu de l’esdeveniment de 0 a 2 punts
7.3. Resolució:
a) La resolució es farà publica abans del 16 de febrer de 2018
b) El concurs podrà ser declarat desert en el cas que els cartells presentats no tinguin la
suficient qualitat tècnica; en aquest cas, el jurat podrà decidir encarregar el cartell a un/a artista
vinculat a la ciutat o a un estudi gràfic.
c) El veredicte del jurat serà inapel·lable.

8. L’acceptació del premi inclou l’autorització d’ús sota les següents condicions:
a) La propietat intel·lectual de l’obra és de l’autor/autora. L’Ajuntament de Girona i les entitats
participants en el Dia Internacional de l’Art estan facultats per a la reproducció, distribució i
comunicació pública de la imatgepremiada en qualsevol modalitat d'explotació, distribució,
suport, format i mitjà (audiovisuals, informàtics, multimèdia, telemàtics, etc).
b) L’abast d’aquesta autorització serà mundial i el seu termini indefinit.
c) La present autorització exclou la venda de productes en els quals el cartell sigui l’element
únic o principal.
d) La transformació de la imatge o la reutilització d’elements que hi siguin presents requerirà
sempre l’autorització expressa de l’autor/a i, si fos el cas, la remuneració que correspongui en
concepte de disseny i explotació de drets d’autoria.

9. L’autor/a del cartell premiat se’n reserva la seva possible explotació comercial sota les següents condicions:
a) Qualsevol ús posterior de la imatge premiada, amb independència de la modalitat
d’explotació, incorporarà sempre la referència ‘Obra premiada al Concurs per la imatge del
Dia Internacional de l’Art de Girona 2018’.
b) La reserva a favor de l’autor/a inclou la transformació i la reutilització de parts de la imatge i
d’elements que hi siguin presents.

10. Acceptació:
l’autor/a de la imatge seleccionada signarà l’acceptació del premi i la conformitat amb les bases
en el moment que el premi sigui atorgat.

11. Seguiment:
l’autor/a de la imatge es compromet a fer seguiment de l’aplicació de la imatge en els diferents
productes que s’editin i a participar en els actes de comunicació pública de l’esdeveniment.

12. Acceptació de les bases:
el fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)