Notícies i comunicats

27/01/2017

Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona

Es va aprovar en la sessió ordinària del Ple del 16 de gener de 2017.

El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 16 de gener de 2017, va aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona, la qual estarà sotmesa a informació pública per un termini de trenta dies a comptar des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d'anuncis de la Corporació, als efectes de presentació de les al·legacions que s'estimin pertinents. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)