Notícies i comunicats

14/02/2017

Model de reclamació d'efectiu per clàusula terra

L'Oficina Municipal d'Informació de Consum posa a disposició dels usuaris/àries un model per presentar les reclamacions d'efectiu per clàusula terra

El Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusules sòl (BOE núm. 18, de 21.01.2017) ha establert un procediment de reclamació extrajudicial, gratuït i voluntari, perquè les persones consumidores puguin recuperar els imports pagats indegudament per clàusules terra en la hipoteca.

Les entitats financeres han de disposar d’un departament o servei especialitzat per atendre aquestes reclamacions i ha de posar a disposició dels clients, en totes les oficines i en les pàgines web, la informació següent:

Les persones consumidores afectades han de presentar una reclamació a l’entitat de crèdit (de manera fefaent perquè en quedi constància: mitjançant una carta certificada o burofax amb justificant de recepció o amb la constància del segell de l’entitat si es presenta en qualsevol oficina de l’entitat financera, o bé per via electrònica amb la constància d’un número de reclamació de l’entitat.

Un cop rebuda la reclamació, l’entitat de crèdit enviarà una comunicació al consumidor amb el càlcul desglossat de l’import a retornar, incloent-hi els imports dels interessos.

Si l’entitat considera que no procedeix la devolució de l’import, haurà d’argumentar les raons i finalitzarà el procediment.

El consumidor haurà de dir si està d’acord amb el càlcul. Si ho està, l’entitat de crèdit acordarà amb ell la devolució de l’efectiu.

El termini màxim per arribar a un acord entre el consumidor i l’entitat de crèdit, i per a la devolució de l’import corresponent, és de 3 mesos des de la presentació de la reclamació.

Aquesta sol·licitud s’haurà de remetre a:

  • Directament a qualsevol sucursal de l’entitat bancària amb la que està subscrit el préstec. En aquest cas cal presentar l’escrit juntament amb una còpia del mateix, que l’entitat haurà de segellar i retornar-li com a justificant de la presentació.
  • Si és soci d’ADICAE, els la pot fer arribar a: Paseo de la Esperanza, 9, Entreplanta, 28005 Madrid).
  • Altrament, a l’associació de consumidora a la que estigui associat, si és el cas.

 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)