Notícies i comunicats

27/12/2016

La Junta de Govern Local aprova el projecte inicial de la marquesina del parc Central

El pressupost total és de 826.804,07 € i queda obert el període d'exposició pública.

La Junta de Govern Local en data d’avui, de 23 de desembre de 2016 ha aprovat inicialment el projecte de la marquesina a l’estació central, redactat pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Girona, amb un pressupost total de vuit-cents vint-i-sis mil vuit-cents quatre euros amb cero set cèntims (826.804,07 €), dels quals sis-cents vuitanta-tres mil tres-cents nou euros amb quinze cèntims (683.309,15 €) corresponent a la base i cent quaranta-tres mil quatre-cents noranta-quatre euros amb noranta dos cèntims (143.494,92 €) corresponent al 21% d’IVA. Se sotmet l'expedient a informació pública, pel termini de 30 dies, mitjançant Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en la premsa local.

 

L'Ajuntament de Girona, prèvia autorització d'Adif Alta Velocitat, es compromet a l'aprovació del projecte per a l'execució de les obres consistents en la construcció de la marquesina que substitueixi el passadís cobert que serà enderrocat, així com a la licitació de les esmentades obres. El projecte preveu la construcció de dues marquesines. El regidor del Projecte Ferroviari, Carles Ribas, ha subratllat que aquest és “un pas endavant per a la reparació del parc”.

 

Pel que fa a la marquesina longitudinal, té un pressupost de quatre cents vint-i-set mil cent noranta vuit euros amb deu cèntims (427.198,10 €), dels quals, tres-cents cinquanta-tres mil cinquanta sis euros amb vint-i-vuit cèntims corresponent ala base (353.056, 28 €), i setanta-quatre mil cent quaranta-un euros amb vuitanta-dos cèntims (74.141,82 €) corresponen al 21% d’IVA.

 

Pel que fa a la marquesina transversal, que serà la que substituirà el túnel actual que es preveu enderrocar, compta amb un pressupost de tres-cents noranta-nou mil sis-cents cinc euros amb noranta-set cèntims (399.605,97 €), dels quals tres-cents trenta mil dos-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-set cèntims ( 330.252,87 €) es corresponen amb la base; i seixanta-nou mil tres-cents cinquanta-tres euros amb deu cèntims ( 69.353,10 €) es corresponen al 21% d’IVA.


 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)