Notícies i comunicats

29/12/2016

Instruccions per a la petició d'un certificat electrònic per a entitats

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’exigeix l’obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques als següents subjectes (article 14.2):

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

Així doncs, si es presenta un escrit de forma presencial al registre d’entrada, es procedirà a requerir que en el termini de 10 dies, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, s’esmeni la sol·licitud presentada i procedeixi a fer la seva presentació electrònicament a través del a seu electrònica municipal, de conformitat amb l’apartat 4 de l’article 68 en relació amb els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la llei.

En cas de no fer-ho es donarà per desistida la sol·licitud en els termes previstos a l’article 21 de l’esmentada llei.

Les associacions inscrites al Registre Municipal d'Entitats, com a entitat jurídica sense ànim de lucre que sou, us informem que a partir d’ara l’Ajuntament de Girona només acceptarà la documentació que tramiteu de forma electrònica. Per aquest motiu, les vostres sol·licituds i comunicacions amb l’Ajuntament de Girona caldrà que les feu a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona i que utilitzeu un certificat de signatura electrònica avançat i reconegut per a la seva tramitació.

Us hem preparat unes instruccions per tal que pugueu demanar un certificat de signatura electrònica adequat per a la tramitació de les vostres sol·licituds i comunicacions que esperem que us sigui d’utilitat (veure document adjunt).

Si teniu qualsevol consulta o aclariment no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Al respecte us volem aclarir que, tal com estableixen el punt 2 de les instruccions, on s’han de demanar el certificat que indiqui l’existència de l’entitat i on hi consti el president/a és al registre oficial d'entitats que us correspon i que segons l'àmbit d'actuació de l'entitat en serà un o altre.

A banda del Registre General d’Associacions del Departament de Justícia, hi ha el registre d’entitats esportives del Departament d’Esports, els registres estatals de partits polítics i sindicats, el registre d’entitats religioses...) i cada registre té el seu propi tràmit per demanar-ho.

Per evitar problemes, si us plau, assegureu-vos de quin és el registre oficial on esteu inscrits com a entitat abans d’iniciar el tràmit de sol·licitud i contacteu amb el registre oficial que us pertoca per a què us expliquin el tràmit a seguir. 

Recordeu que és MOLT IMPORTANT que feu el tràmit per demanar el certificat digital al més aviat possible.

Si teniu qualsevol consulta o aclariment no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

REGISTRE ELECTRÒNIC
Per a fer un registre electrònic a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona s'ha de fer a través del catàleg de tràmits.

 

VÍDEO TUTORIAL
En aquest vídeo del youtube veureu com es fa un registre a través de la nostra seu electrònica https://www.youtube.com/watch?v=MvXRbCJadlg

 

CERTIFICATS ADMESOS
En aquesta pàgina trobareu el llistat de certificats admesos a la nostra e-seu.
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/requeriments/llista_certificats/

 

REQUERIMENTS TÈCNICS
Abans d’iniciar el tràmit us aconsello que reviseu els requisits tècnics que heu de tenir al vostre navegador per tal que us funcioni el registre electrònic de la nostra e-seu.
Aquí els teniu https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/requeriments/
Us recordem que amb Chrome no funciona perquè ha deixat d’utilitzar Java al seu navegador.

 

TEST DE SIGNATURA
Podeu fer un test de l’eina de signatura abans de fer el registre per comprovar que us funcionarà en aquesta pàgina https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/requeriments/test_signatura/

 

SUPORT TÈCNIC
Per a rebre ajut tècnic podeu enviar un e-mail seguint les instruccions d’aquesta pàgina.
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/requeriments/suport/

 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)