Notícies i comunicats

03/11/2015

L'EMA participarà a Girona Temps de Flors amb la proposta guanyadora del concurs que proposa al seu alumnat

El Claustre de professors serà l'encarregat de triar la proposta guanyadora.

Des de l’Escola Municipal d’Art es vol impulsar la participació a la Mostra de Temps de Flors, és per això que obrim un període de presentació de propostes per tal de triar-ne una de guanyadora que serà la que es portarà terme durant l’edició del 2016.

Un cop escollit el projecte l’Escola participarà en la seva producció en la quantitat que el Claustre determini d’acord a la sol∙licitud del projecte.

Data màxima de presentació: 13 de novembre
Resolució del concurs: 16 de novembre
Recollida de propostes: Secretaria de l’EMA

Condicions:

  • Les propostes poden ser de caire individual o col∙lectiva.
  • La temàtica és lliure.
  • Les persones que presentin la proposta s’han de fer responsables del seu muntatge i desmuntatge durant el període establert per la direcció de l’escola.
  • Formar part de la comunitat de l’EMA (professors, alumnes, servei administratiu, etc.). També poden participar ex-alumnes de l’escola amb una antiguitat no superior als 5 anys.
  • Un cop seleccionat el projecte es determinarà també un dels professors del claustre que serà la persona encarregada de supervisar el projecte i facilitar-ne el muntatge.

Documentació:

  • Breu explicació del projecte que es vol portar a terme
  • Plànol amb les especificacions de com anirà el muntatge
  • Planificació de calendari per la seva realització
  • Pressupost de la proposta 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)