Notícies i comunicats

22/02/2019

Calendari de cobrament de tributs i preus públics 2019

En període voluntari, de l'1 d'abril al 5 de juny, inclosos. En període executiu, a partir del 6 de juny, inclòs.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2019, ha adoptat, entre d’altres, el següent acord:

Aprovar els següents terminis de pagament de rebuts de l'exercici 2019 pels conceptes que tot seguit es relacionen:

 1. Llista cobradora de l'Impost sobre béns immobles.
 2. Padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 3. Padró de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus d'activitats i residus domiciliaris no inclosos en el rebut pel subministrament d’aigua.
 4. Padró de la taxa pel servei de conservació de cementiris.
 5. Padró de la taxa pels serveis de control i tinença d’animals.
 6. Padró refós de taxes que comprèn els conceptes següents:
      Elements voladissos: tendals i marquesines
      Reserves d'espai, entrades de vehicles i guals.
      Materials i instal·lacions: expositors i jardineres.
      Rètols sobre la via pública.
      Quioscs.

  En període voluntari, de l'1 d'abril al 5 de juny, inclosos.
  En període executiu, a partir del 6 de juny, inclòs.

 7. Padró de l'Impost sobre activitats econòmiques:

  En període voluntari, del 16 de setembre al 20 de novembre, inclosos.
  En període executiu, a partir del 21 de novembre, inclòs.

 8. Padró de les taxes pels serveis de recollida i gestió de residus domiciliaris (a cobrar en els rebuts per subministrament d'aigua).

Els altres conceptes d'ingressos municipals gestionats pel sistema de padró es cobraran per mesos, trimestres i semestres, segons la seva meritació, d'acord amb les Ordenances Fiscals corresponents.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)