Règim interior

Serveis Jurídics

L’Assessoria Jurídica és un òrgan consultiu de l’Ajuntament de Girona adscrit a l’Àrea d’Hisenda i Sostenibilitat.

Té com a finalitat exercir les tasques d’assessorament jurídic als òrgans de govern i gestió de l’Ajuntament i serà l’encarregada d’organitzar i atendre la defensa jurídica i la representació de l’Ajuntament davant els jutjats i tribunals.

El seu àmbit d’actuació és l’Ajuntament de Girona, així com també els organismes autònoms que en depenen, ens associatius, societats, consorcis, patronats, fundacions i altres òrgans complementaris íntegrament municipals o que comptin amb la participació de l’Ajuntament.


Resolucions judicials

ANY 2015

Assabentats al Ple del 14 de desembre de 2015

Sentència núm. 215

Assabentats al Ple del 9 de novembre de 2015

Sentència núm. 483

Assabentats al Ple del 19 d'octubre de 2015

Sentència núm. 339

Sentència núm. 566

Sentència núm. 615

Sentència núm. 144

Sentència núm. 322

Sentència núm. 323

Sentència núm. 640

Sentència núm. 410

Assabentats al Ple del 14 de setembre de 2015

Sentència núm. 222

Sentència núm. 522

Sentència núm. 262

Sentència núm. 467

Sentència núm. 125

Sentència núm. 514

Sentència núm. 129

Sentència núm. 532

Sentència núm. 293

Sentència núm. 138

Sentència núm. 149

Sentència núm. 816

Sentència núm. 214

Assabentats al Ple del 13 de juliol de 2015

Sobre unes lesions i danys ocasionats per una col·lisió d'un ciclomotor contra una tanca situada al carrer Santa Clara
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Sobre la revisió del PGOU en el sector delimitat pel PEMU 03 l'Aurora
NO HI HA LLOC AL RECURS

Contra l'ordenança fiscal de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, per empreses que prestin serveis de telefonia mòbil
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA DEL RECURS

Contra l'ordenança fiscal de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, per empreses que prestin serveis de telefonia mòbil
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA DEL RECURS

Sobre unes modificacions del contracte i el pressupost final de les obres d'urbanització del c. Migdia, Ultònia i Pl. Calvet i Rubalcaba
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA PARCIAL DEL RECURS

Sobre una falta lleu consistent en la incorrecció cap als seus superiors, companys, subordinats o ciutadans
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Sobre una indemnització
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Sobre una resolució del sergent en cap de l'Oficina de Planificació de la Policia Municipal de Girona
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA PARCIAL DEL RECURS

Sobre una sanció per estacionar un vehicle destorbant greument la circulació a l'estació d'autobusos
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Interlocutòria
NO S'ADMET EL RECURS

Recurs de suplicació contra una sentència
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Assabentats al Ple de l'11 de maig de 2015

Sobre acció reivindicatòria del domini i acció de delimitació i fixació de finques
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Sanció per import de 200 €, per infracció de les normes de trànsit per estacionar dificultant la circulació.
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA PARCIAL DEL RECURS

Restauració d'un mur de contenció de terres
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic del segon trimestre de 2014
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Expropiació de la finca situada al carrer Reial de Fontclara cantonada amb el passeig Canalejas
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Denegació d'una llicència municipal per desenvolupar una activitat de bingo
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Danys soferts a conseqüència d'una caiguda patida en el carrer del Carme, el dia 1 d'octubre de 2013
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA PARCIAL DEL RECURS

Danys soferts en una mà en esclatar-li una bengala quan participava com a torxer en la cavalcada de Reis de 2013
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA PARCIAL DEL RECURS

Lesions sofertes per una caiguda, en l'encreuament dels carrers Pedret i Palafrugell, el dia 18 de juliol de 2009
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Sobre la bandera a l'exterior de l'edifici consistorial
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA DEL RECURS

Danys soferts a conseqüència d'una caiguda al carrer Migdia, el dia 4 de maig de 2011
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Providència d'apressament pel cobrament d'un rebut en concepte de sanció per infracció de trànsit
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Sanció per import de 200 € per infracció de trànsit per estacionar en zona reservada
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Danys al domini públic municipal (arcades del porso de la pl. Assumpció) per una col·lisió d'un camió de neteja
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA PARCIAL DEL RECURS

Interlocutòria sobre una finca situada a Sant Daniel
NO DECLARAR JUSTIFICADA LA RECTIFICACIÓ

Assabentats al Ple del 13 d'abril de 2015

Sobre una sanció de 200 € per infracció greu de les normes de trànsit
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA DEL RECURS

Sobre una sanció de 300 € per infracció de les normes de trànsit
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Procés judicial comptable en el procediment de reintegrament por alcance número C-249/14
NO HI HA LLOC A LA INCOACIÓ

Assabentats al Ple del 9 de març de 2015

Sobre designacions de llocs de treball de cap de Servei d'Edificació, Protecció del Patrimoni i habitatge i de cap de Servei de Planejament i Gestió Urbanística
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Despeses de 27 animals decomissats
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA DEL RECURS

Denegació la liquidació definitiva de l'ICIO
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA DEL RECURS

Lesions sofertes en motiu de la caiguda que va patir al carrer Santa Clara
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Requeriment per condicionar un solar cèntric de la ciutat en no mantenir les degudes condicions de seguretat
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Modificació dels articles 14, 15, 16, 46 i 80 de l'acord/conveni 2010-2012 prorrogat fins el 2014
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

No admetre a tràmit l'escrit presentat per la part recurrent
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Conducció sota la influència de drogues tòxiques i conducció sense permís per pèrdua de punts
SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA DE L'ACUSAT

Caiguda patida a la via pública, al carrer Acàcia de Girona, el dia 31 de març de 2009
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Assabentats al Ple del 9 de febrer de 2015

Projecte de Reparcel·lació de la UA Mas Gri
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA DEL RECURS

Sanció per infracció de les Normes de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària per estacionar destorbant la sortida d'un altre vehicle estacionat, a l'avinguda de St. Francesc de Girona
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Accident de treball la contingència causant de la baixa
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Llicència d'obres per a la instal·lació de fusteria exterior
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Liquidació de la taxa d'escombraries
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Assabentats al Ple del 12 de gener de 2015

Lesions sofertes en motiu d’una caiguda a la via pública , el dia 28 de maig de 2010, en relliscar quan passava per la vorera metàl·lica de l’encreuament del carrer Santa Clara amb el carrer Nou de Girona
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Danys soferts a conseqüència d’una caiguda a la via pública, al carrer Sant Joan Bosco, el dia 21 d’agost de 2010
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Preu just corresponent a l’expedient d’expropiació de la finca del carrer Pedret, 160, de Girona
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Sanció d’import de 600 €, per infracció de les normes de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, per no identificar, el titular del vehicle, al conductor responsable de la infracció
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Caiguda patida dins el recinte de la deixalleria municipal el dia 7 de gener de 2013 a conseqüència de l’existència d’un desnivell sense senyalització
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Serveis Jurídics
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat
  Regidoria d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 036
  972 419 409

Veure en el plànol: