Sostenibilitat

Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi)

L’Ajuntament de Girona, en el ple de 9 de novembre de 2004, va adquirir el compromís d’elaborar, amb la participació del Consell Municipal de Sostenibilitat, el Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona com a instrument per a avaluar la realitat del municipi des del punt de vista de la sostenibilitat i comprendre com evoluciona en el temps.

El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona parteix dels indicadors comuns amb la resta de municipis que com Girona pertanyen a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, i els desenvolupats per la Diputació de Girona. S’ha tingut en compte però les característiques pròpies de la ciutat de Girona i els objectius del Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat: Dibuixem un camí. També que el conjunt d’indicadors siguin fàcilment mesurables, pràctics i comprensibles.

El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona és un instrument bàsic en l’avaluació continuada del procés d’Agenda 21 Local de Girona, per vigilar l’efectivitat de les accions del Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat i informar a la ciutadania dels resultats obtinguts.

Podeu consultar-ho de manera visual en l'avaluació semafòrica de la sostenibilitat feta pel Consell Municipal de Sostenibilitat. Aquesta avaluació es fa a través del Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona.

Podeu consultar íntegrament tots els indicadors a través de les següents taules:

ENERGIA
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
 Consum final d'energia 2,34 tep/habitant 2007
 Producció local d'energia
 elèctrica
18 % energia produïda localment 2006
 Producció local d'energia
 elèctrica
12841 kW de potència instal·lada 2008
 Producció local d'energia
 elèctrica
23 instal·lacions productores 2008
 Utilització d’energies renovables
 en edificis públics
18 núm. edificis
municipals amb E.R.
2010

AIGUA
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
 Consum d’aigua domèstica 151 l/habitant - dia 2010
 Consum d'aigua municipal 7 l/habitant - dia 2010
 Qualitat de l’aigua dels aqüífers;
 nitrats
62 mg/l 2010
 Qualitat de l’aigua dels aqüífers;
 conductivitat
748 uS/cm 2010
 Qualitat aigües de consum 100 % dies que la qualitat
de l’aigua compleix legislació
2010

RESIDUS
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
 Residus municipals
 per habitant i dia
1,20 Kg/hab - dia 2010
 Recollida selectiva de
 residus municipals
39,43 % 2010
 Utilització de les
 deixalleries municipals
0,32 Nombre
entrades/habitant i any
2010

ATMOSFERA
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
 Qualitat de l’aire 99,7 % dies qualitat
és molt bona
2010
 Qualitat de l’aire 100 % dies qualitat
és bona
2010
 Emissions de CO2 8,8 tones CO2 /hab 2008

SISTEMES NATURALS
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
 Sòls de sostenibilitat garantida 61,51 % 2010
 Acords de custòdia del territori 9 nombre d'acords 2010
 Acords de custòdia del territori 25,5 Ha 2010
 Biodiversitat.
 Diversitat de papallones
60 Núm. d’espècies
obtingudes en
inventaris controlats
2010
 Biodiversitat.
 Diversitat d'aus hivernants
25 Núm. d’espècies
obtingudes en
inventaris controlats
2009
 Cabal del Ter 77 % dies cabal mitjà
diari de manteniment
2010

MOBILITAT
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
 Utilització del transport públic
 intermunicipal
8.713 passatgers per dia 2009
 Utilització del transport públic
 municipal
13.060 passatgers per dia
(TMG+TEISA+Girocleta)
2010
 Utilització del transport públic
 municipal
49 viatges anuals / hab.
(TMG+TEISA+Girocleta)
2010
 Nombre de vehicles
 de tracció mecànica
632,4 vehicles/1000 hab. 2010
 Carrers amb preferència
 per a vianants
10,84 % 2010
 Seguretat viària 81 nombre
d'atropellaments
2010
 Seguretat viària 24,87 accidents/1000 vehicles 2010

MODEL DE CIUTAT
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
 Grau de compacitat urbana 35,81 habitatges / hectàrea 2010
 Grau d’ocupació de
 l’habitatge
97,37 % 2010
 Habitatges de protecció 16,2 % 2010
 Proximitat de l’oferta
 comercial
1,4 núm. establiments /
100 habitants
2010
 Proximitat de l’oferta
 comercial
0,4 núm. establiments
de queviures/100 hab.
2010
 Accessibilitat a
 serveis urbans bàsics
45,4 % població amb accés
a serveis bàsics
2008
Regidoria de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana
Veure en el plànol: