Sostenibilitat

Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi)

L’Ajuntament de Girona, en el ple de 9 de novembre de 2004, va adquirir el compromís d’elaborar, amb la participació del Consell Municipal de Sostenibilitat, el Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona com a instrument per a avaluar la realitat del municipi des del punt de vista de la sostenibilitat i comprendre com evoluciona en el temps.

El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona parteix dels indicadors comuns amb la resta de municipis que com Girona pertanyen a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, i els desenvolupats per la Diputació de Girona. S’ha tingut en compte però les característiques pròpies de la ciutat de Girona i els objectius del Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat: Dibuixem un camí. També que el conjunt d’indicadors siguin fàcilment mesurables, pràctics i comprensibles.

El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona és un instrument bàsic en l’avaluació continuada del procés d’Agenda 21 Local de Girona, per vigilar l’efectivitat de les accions del Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat i informar a la ciutadania dels resultats obtinguts.

Podeu consultar-ho de manera visual en l'avaluació semafòrica de la sostenibilitat feta pel Consell Municipal de Sostenibilitat. Aquesta avaluació es fa a través del Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona.

Podeu consultar els indicadors a través de les següents taules:

ENERGIA
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Consum energètic residencial per habitant 3.651,3 kWh/habitant 2014
Pes del consum energètic industrial 19,9 2014
Emissions de CO2 per habitant 2,9 tCO2 habitant 2014
Consum municipal 282,0 kWh/habitant 2015
  0,08 tCO2 /habitant 2015
Producció municipal (equipaments) 1,09 2015

RESIDUS
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Taxa de recollida selectiva 47,0 % 2015
Intensitat en la generació de residus municipals 1,13 Kg/habitant - dia 2015
Utilització de les deixalleries municipals 0,32 Ús habitant - any 2015

AIGUA
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Consum d'aigua 151,5 l/habitant - dia 2015
Consum domèstic 133,6 l/habitant - dia 2015
Consum municipal 8,1 l/habitant - dia 2015
Taxa incontrolats xarxa d'aigua 15,1 % 2015
Qualitat de les aigües de consum 100 % 2014
Qualitat de les aigües de fonts 45,5 % 2015
Taxa de compliment del cabal del Ter 54 % 2014

QUALITAT AMBIENTAL
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Índex Català de Qualitat de l'Aire 72,4   2015
Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable 8,3 2015
Taxa de població en zones <65dBa (diürn) 50,6 % 2015
Taxa de població en zones <55dBa (nocturn) 66,6 % 2015
Taxa de dies amb radiació < 10 V/m 100 % 2015

VERD URBÀ I MEDI NATURAL
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Espais verds per habitant 15,1 m2/habitant 2015
Espais verds respecte sòl urbà 12,4 % 2015
Habitants per arbre 2,7 Habitants 2015
Superfície cremada 42,5 Ha 2015
Itineraris natura senyalitzats 30,3 Km 2015
Parcel·les d'horta pública  303 Parcel·les 2015
Acords de custòdia 20,1 Ha 2015
Consum d'aigua de reg per habitant 0,7 m3/hab 2015
Nombre de nius d'orenetes 1.893 nius 2014

 

Sostenibilitat
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 496 - Serveis funeraris
  972 419 037 - Control d’animals
  972 010 252 - Control de plagues 
  972 010 224 - Paisatge (parcs, jardins i medi natural)
  972 419 017 - Residus i neteja viària
  972 419 035 - Energia i cicle de l’aigua
  972 010 253 - Qualitat ambiental

 • Web:
 • Avisos i suggeriments:

  Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Veure en el plànol: