Hisenda

22/12/2017

Venda per adjudicació directa - ADJUDICADA

Aparcaments situats a l'illa de cases formada pels carrers Sèquia, Cristòfol Grober, Nou i av. Jaume I.

VENDA ADJUDICADA

 

Tipus Bé:


Aparcaments
 

Situació: 


Edifici C. Sèquia/Grober/Nou/Jaume I
 
 

Inscripció registral:  


Registre de la Propietat núm. 2 de Girona
 

Dades registrals: 


Volum 2.501, Llibre 341, Foli 149, Finca 2.105-P.259
 

Descripció: 


LOT 3. URBANA: Cinc-centes noranta-set mil·lèsimes per cent de l’edifici destinat a aparcament de vehicles, situat a Girona, en l’interior de l’illa de cases formada pels carrers Cristòfol Grober, Sèquia, Avinguda Jaume I i carrer Nou, que donen dret a l’ús exclusiu de la plaça d’aparcament assenyalada amb el número dos-cents cinquanta-nou. Té una superfície de setze metres seixanta-quatre decímetres quadrats. Confronta: front, pas comú de maniobra; dreta, finca de Nouge; esquerra, espai dos-cents cinquanta-set; i fons, pati. Quota de participació: zero coma dos mil nou-cents seixanta-quatre per cent. 
 

Dret sobre la finca: 


Plena propietat
 

BOP:


núm. 235 de 12/12/2017

 

 

  

Subhastes i vendes

Procediment d'alienació dels béns embargats


Alienació dels béns embargats:

Es realitzarà mitjançant subhasta, concurs o adjudicació directa, de conformitat amb l'establert als articles 97 i següents del Reglament General de Recaptació.
 

Subhastes de béns:
Les persones que vulguin participar com a licitadors hauran de constituir un dipòsit davant la mesa de la subhasta, dins el termini de mitja hora, en primera licitació. Amb anterioritat es poden constituir els dipòsits a l'oficina de Recaptació municipal.
 

Import del dipòsit:
Serà al menys del 20 per 100 del tipus de subhasta.
 

Lloc de realització de la subhasta:
L'indicat en l'anunci de la mateixa.
 

Licitació en sobre tancat:
Els licitadors podran enviar o presentar les seves ofertes en un sobre tancat, des de l'anunci de la subhasta fins una hora abans de començar. Aquestes ofertes, tindran el caràcter de màximes i hauran d'anar acompanyades d'un xec conformat per l'import del dipòsit i no tindrà validesa si aquesta conformitat no s'estén fins a deu dies després de la data de la subhasta.

En aquest cas, la mesa substituirà els licitadors en sobre tancat, licitarà per ells, segons el tram establert, i sense sobrepassar el límit màxim fixat en la seva oferta.

Els licitadors en sobre tancat podran participar personalment en la licitació amb postures superiors a la del sobre.
 

Criteris de subhasta:

  • L'import dels trams de licitació serà el que en cada cas estableixi l'acord de subhasta.
  • En primera licitació, el tipus aplicable serà el que resulti d'aplicar la valoració assignada als immobles que s'han de subhastar. Si hi ha càrregues preferents que hagin accedit al Registre amb anterioritat, el tipus per a la subhasta serà la diferència entre el valor assignat i l'import d'aquestes càrregues, que hauran de quedar subsistents sense aplicar a la seva extinció el preu del remat. Si les càrregues preferents excedissin del valor assignat als immobles, el tipus serà el corresponent a l'import dels deutes i les costes, sempre que aquest import no excedeixi d'aquell valor.
  • Si la mesa decideix fer una segona licitació, el tipus aplicable serà el 75 per 100 de l'anterior.
  • Quan s'hagi dut a terme una subhasta de béns embargats sense que els béns s'hagin pogut adjudicar per manca de postors, es tramitarà la venda mitjançant adjudicació directa. Si hi ha hagut una sola licitació, el preu mínim d'adjudicació serà el tipus de la subhasta. Si hi han hagut dues licitacions no hi haurà preu mínim, tanmateix, en cas que la Mesa de subhasta considerés que la diferència entre el valor assignat als béns en l'expedient de constrenyiment i el preu ofert per qualsevol persona interessada fos desproporcionada, podrà declarar que l'oferta és inadmissible, amb la finalitat de no produir l'enriquiment injust de l'adjudicatari en perjudici del deutor.
  • A títol indicatiu, quan les subhastes en segona licitació haguessin resultat desertes, en les vendes mitjançant adjudicació directa la oferta mínima admissible es fixarà en el 50 per cent del tipus de la primera licitació.  
  • En cas que la Mesa ho decideixi, des de la publicació de l’edicte i fins el termini en ell establert, es podran presentar ofertes que mensualment s’analitzaran i, en el mes que se’n presentin, s’adjudicarà a qui presenti la millor oferta econòmica, sempre que sigui considerada com a suficient a judici de la Mesa. L’adjudicatari haurà d’efectuar el pagament del preu ofertat dins els quinze dies següents a la notificació de l’adjudicació.